Data:Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 Temperatura na osiedlu Kokociniec: 1°C Stan powietrza na osiedlu: Dobre 67% 57%

22 marca 2022 odbyła się pierwsza w tym roku stacjonarna sesja Rada Seniorów Miasta Katowice.

W sesji wzięła udział dr Ewa Piaskowska społeczna doradczyni Prezydenta Miasta Katowice ds. równego traktowania i dr Helena Hrapkiewicz pełnomocniczka Prezydenta Miasta Katowice ds. seniorów.


Dr Ewa Piaskowska zacytowała definicję dyskryminacji i podkreśliła, że nierówne traktowanie zawiera się także w języku i wpływa na kształtowanie się poglądów niezależnie od naszej świadomości. Przedstawiła wyniki badań pokazujące niską wiedzę nt. różnych rodzajów dyskryminacji. Oznajmiła, że będzie realizować politykę Miasta w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w szczególności w sferach takich jak: wiek, płeć, niepełnosprawność, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne i narodowe, religia i status społeczno-ekonomiczny️.

Dr Ewa Piaskowska podkreśliła, że obecnie nową jakością w postrzeganiu osób starszych jest poważna refleksja nad zasadą równości szans i niedyskryminacji.
Doradczyni poinformowała, że obowiązująca w Polsce ustawa równościowa wprowadziła do polskiego porządku prawnego szereg mechanizmów z zakresu równego traktowania. Wśród nich: definicję dyskryminacji, mechanizm odwróconego ciężaru dowodu (burden of proof – dyrektywa równościowa UE), możliwość ubiegania się o odszkodowanie dla ofiar nierównego traktowania.


Dr Ewa Piaskowska planuje w TVS w programie „Srebrne Katowice” między innymi rozmowy dot. wykluczenia seniorów z systemu bankowego. Oznajmiła, że planuje zainicjowanie opracowania diagnozy dot. równego traktowania dla Miasta Katowice, której celem będzie ustalenie głównych problemów i zagrożonych grup w poszczególnych obszarach dyskryminacji oraz wytypowanie grup narażonych na dyskryminację wielokrotną.


Doradczyni zaprosiła Radę Seniorów Miasta Katowice do współpracy.

Dr Ewa Piaskowska

Pani Elżbieta Dąbrowska – Seweryn Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów Miasta Katowice

Dorota Żywica
Publikowane przez Dorota Żywica Działaczka i organizatorka społecznościowa, wolontariuszka fundacji DKMS, założycielka grupy społecznej Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby, członkini Stowarzyszenia Mieszkańcy Dla Katowic oraz Stowarzyszenia Ratowniczego Nemo im. Marka Zielińskiego